Info

Reklamace

Prodávající Provozovatel odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady a je ve shodě s kupní smlouvou.

Provozovatel ani Prodávající nenesou odpovědnost za vady vzniklé neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu.

Právo z vadného plnění Kupující nemá, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud Kupující ji sám způsobil.

V případě, že Kupující převezme zboží, které bylo poškozeno při přepravě (zásilka je poškozená) reklamace bude vyřešena přímo s dopravcem. Poškozené zboží Kupující vyfoťte tak, aby byla vada zboží patrná a fotografie zašle na mail hello@origoo.cz. V případě poškození při dopravě Kupující nezasílá zboží zpět Provozovateli (viz čl. 6.7 Obchodních podmínek).

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí zboží. Tato záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci neprodleně po zjištění vady zboží a řádně zabalené zboží zašlete na adresu Provozovatele: Art Jungle s.r.o., Praha 2 - Vinohrady, Sarajevská 1016/8, PSČ 120 00. K reklamovanému zboží přiloží Kupující kopii faktury.

Náklady na dopravu reklamovaného zboží nese Kupující. Pokud Kupující vrací zboží poštou je povinen zásilku pojistit ve stejném rozsahu, v jakém mu bylo zboží doručeno. Kupující je povinen dílo řádně zabalit dle Návodu na zabalení díla v Příloze Obchodních podmínek.

Reklamaci vyřídí Provozovatel v zákonem stanovené lhůtě 30-ti dnů. Pokud není možné zboží, vzhledem k jeho unikátní povaze, opravit nebo vyměnit, vrátí Provozovatel Konečnou cenu na účet Kupujícího.

Provozovatel vyrozumí Kupujícího o tom, jakým způsobem vyřídil reklamaci na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím - spotřebitelem

Kupující, který má postavení spotřebitele, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to do 14 dnů od doručení zboží. V takovém případě nese Kupující náklady na vrácení zboží.

V případě vracení zboží je Kupující povinen zabalit zboží tak, aby se nepoškodilo při přepravě, minimálně způsobem, jakým mu bylo doručeno (viz Návod na zabalení díla v Příloze č. 1 Obchodních podmínek). Provozovatel akceptuje pouze nepoškozené a kompletní dílo.

Kupující zašle řádně zabalené zboží na adresu Provozovatele: Praha 2 - Vinohrady, Sarajevská 1016/8, PSČ 120 00. K vrácenému zboží připojí kopii faktury. Vracené zboží není možné zaslat na dobírku. Kupní cena bude vrácena zpět na účet Kupujícího, a to do 14-ti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy.

Kupující, který není spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze ze zákonných důvodů.