Info

OBCHODNÍ PODMÍNKY

www.origoo.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami, tedy mezi společností ArtJungle s.r.o., IČO: 07366221 se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Sarajevská 1016/8, PSČ 120 00, zapsanou pod spisová značkou C 29871, vedenou Městským soudem v Praze jako provozovatelem online galerie www.origoo.cz (dále jen “Provozovatel”), zákazníkem online galerie jako kupujícím (dále jen “Kupující”) a autorem uměleckého díla jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“).

1.2. Kupující je fyzická či právnická osoba, která nakupuje zboží prostřednictvím online galerie. Prodávající je fyzická osoba, autor konkrétního díla vystaveného na webové stránce www.origoo.cz.

1.3. Provozovatel provozuje prostřednictvím webové stránky www.origoo.cz prodejní online galerii, na které zprostředkovává prodej vystavených uměleckých děl a jiných předmětů jednotlivých zde uvedených autorů.

1.4. Díla vystavené v online galerii jsou z části ve vlastnictví Provozovatele, z části prodávány prostřednictvím komisního prodeje, a z části jsou vystavená díla ve vlastnictví vystavených umělců. Prodej uměleckých děl, které nevlastní Provozovatel Provozovatel pouze zprostředkovává. Na základě smluv s jednotlivými autory uzavírá Provozovatel se zákazníky kupní smlouvu na účet jednotlivých autorů děl vystavených na webových stránkách www.origoo.cz.

1.5. Provozovatel je jednotlivými autory zmocněn k zajištění veškerých úkonů potřebných k prodeji vystavených děl, zejména je oprávněn: vystavovat díla a poskytovat návštěvníkům webové stránky informace o těchto dílech, umožnit Kupujícímu provést objednávku prostřednictvím webové stránky www.origoo.cz, potvrdit objednávku Kupujícího a uzavřít na účet Prodávajícího kupní smlouvu, inkasovat kupní cenu za dílo, zajistit dopravu objednaných uměleckých děl, zajistit komunikaci s Kupujícím a vyřizovat veškeré reklamace nebo odstoupení ze strany Kupujícího nebo odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených dále v těchto podmínkách.

2. Uzavření smlouvy a souhlas s obchodními podmínkami

2.1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží na webové stránky www.origoo.cz.

2.2. Smluvní vztah vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) Provozovatelem, které je Provozovatelem zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedené v objednávce.

2.3. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody Kupujícího a Provozovatele.

2.4. Odesláním objednávky bere Kupující na vědomí, že v okamžiku odeslání objednávky nemusí být objednané dílo k dispozici z důvodu vlastního prodeje Prodávajícím – umělcem mimo online galerie www.origoo.cz.

2.5. Dostupnost objednaného díla závazně potvrdí Provozovatel Kupujícímu nejpozději do 3 dnů od doručení objednávky Provozovateli. Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dané dílo není v okamžiku odeslání objednávky již k dispozici z důvodu jeho současného prodeje Prodávajícím - konkrétním autorem díla. V případě, že Kupující zaplatil již kupní cenu (nebo po dohodě s Provozovatelem její část), bude mu tato částka nejpozději do 7 dnů vrácena zpět

2.6. Zboží uveřejněné na webové stránce www.origoo.czoznačené jako „Na výstavě“ není k dispozici, a proto není možné je v danou chvíli objednat. Po písemné dohodě s Provozovatelem je možné dané dílo rezervovat pro Kupujícího.

2.7. Odesláním objednávky souhlasí Kupující s Obchodními podmínkami.

3. Předmět kupní smlouvy a autorská práva

3.1. Autorem díla nebo designového předmětu umístěného v online galerii www.origoo.cz je vždy autor uvedený u díla

3.2. Pokud u děl vystavených v sekci „Umění“, není uvedeno, že dílo existuje ve více vyhotoveních, jedná se originální kus.

3.3. Prodávající tímto uděluje Kupujícímu souhlas s užitím Díla k vystavování, pronájmu a prodeji způsobem nesnižujícím hodnotu díla.

3.4. Návštěvník online galerie bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla a další prvky obsažené na webové stránce mohou být jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Databáze nacházející se na webové stránce nebo dostupné v rámci služby jsou chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze. Není-li s poskytovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména není Návštěvníkovi dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování, vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu).

4. Cena zboží

4.1. Kupní cena je platná a konečná. V případě dalších poskytovaných služeb spojených s prodejem zboží v internetovém obchodě www.origoo.cz (doprava) bude tato cena Kupujícímu připočtena k ceně zboží (kupní cena a případné další služby společně dále jen „Konečná cena“). Provozovatel není plátcem DPH. Konečná cena je Kupujícímu zobrazena v posledním kroku objednávky.

4.2. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu vystaveného obsahu v online galerii www.origoo.cz a cen nabízených děl. Změna ceny zboží není možná po uzavření kupní smlouvy.

5. Platební podmínky

5.1. Kupující je oprávněn provést platbu Konečné ceny za zboží následujícími způsoby: (i) platební kartou, nebo (ii) bankovním převodem.

5.2. Při volbě platby platební kartou bude Kupující po dokončení objednávky přesměrován na server třetí strany platební terminál společnosti Global Payments Europe, s.r.o. IČO: 27088936, kde bude vyzván k zadání údajů své platební karty. Po provedení platby bude Kupujícímu Provozovatelem zasláno potvrzení o přijetí platby a částka kupní ceny odečtena z bankovního účtu Kupujícího.

5.3. Platbu bankovním převodem provede Kupující na tento účet Provozovatele:


číslo účtu pro platby v CZK: 1128596004/2700
číslo účtu pro platby v EUR: 1128596012/2700

variabilní číslo je vždy číslem objednávky.

Mezinárodní platba:

pro platby v CZK: IBAN: CZ46 2700 0000 0011 2859 6004
pro platby v EUR: IBAN: CZ24 2700 0000 0011 2859 6012
SWIFT (BIC): BACXCZPP

jméno držitele účtu: Ján Gajdušek

5.4. Kupující je povinen Konečnou cenu uhradit do 7 dnů od odeslání objednávky. Kupní cena se považuje za uhrazenou v den, kdy byla připsána na bankovní účet Provozovatele. Nedojde-li k uhrazení Konečné ceny, objednávka (návrh na uzavření kupní smlouvy) ze strany Kupujícího pozbývá účinnosti.

5.5. V případě, že Provozovatel odstoupí od kupní smlouvy z důvodu nedostupnosti zboží, jak je popsáno v čl. 2.4 u objednávky, která byla Kupujícím již zaplacena, je Provozovatel povinen zajistit vrácení přijaté kupní ceny nejpozději do 7 dnů od odmítnutí objednávky.

6. Doprava

6.1. Doprava po České republice je při nákupu díla nad 2000,- Kč zdarma. Cena ostatní dopravy (při nákupu v hodnotě nižší než 2000,- Kč nebo s doručením do zahraničí) - viz platný ceníkzde.

6.2. Zboží bude Kupujícímu doručeno prostřednictvím dopravce (TNT Express Worldwide s.r.o., IČO: 15888959, Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČO: 61329266) ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne připsání Konečné kupní ceny na bankovní účet Provozovatele.

6.3. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu (poškození zboží, prodlení při dopravě zboží na adresu Kupujícího), která vznikla v důsledku porušení povinnosti Dopravce při dopravení zboží na adresu Kupujícího. Dopravované zboží je pojištěno dle podmínek příslušného dopravce.

6.4. V případě, že je zboží po dohodě dopravováno jiným způsobem než prostřednictvím Dopravce a způsobem uvedeným v čl. 6 Obchodních podmínek nese Kupující veškeré náklady takové dopravy (vlastní doprava). Provozovatel ani Prodávající není odpovědný za dopravované zboží od jeho řádného předání Kupujícím zvolenému dopravci.

6.5. V případě, že je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7. Reklamace

7.1. Prodávající Provozovatel odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady a je ve shodě s kupní smlouvou.

7.2. Provozovatel ani Prodávající nenesou odpovědnost za vady vzniklé neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu.

7.3. Právo z vadného plnění Kupující nemá, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud Kupující ji sám způsobil.

7.4. V případě, že Kupující převezme zboží, které bylo poškozeno při přepravě (zásilka je poškozená) reklamace bude vyřešena přímo s dopravcem. Poškozené zboží Kupující vyfoťte tak, aby byla vada zboží patrná a fotografie zašle na mail hello@origoo.cz. V případě poškození při dopravě Kupující nezasílá zboží zpět Provozovateli (viz čl. 6.7 Obchodních podmínek).

7.5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí zboží. Tato záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

7.6. Kupující je povinen uplatnit reklamaci neprodleně po zjištění vady zboží a řádně zabalené zboží zašlete na adresu Provozovatele: Art Jungle s.r.o., Praha 2 - Vinohrady, Sarajevská 1016/8, PSČ 120 00. K reklamovanému zboží přiloží Kupující kopii faktury.

7.7. Náklady na dopravu reklamovaného zboží nese Kupující. Pokud Kupující vrací zboží poštou je povinen zásilku pojistit ve stejném rozsahu, v jakém mu bylo zboží doručeno. Kupující je povinen dílo řádně zabalit dle Návodu na zabalení díla v Příloze Obchodních podmínek.

7.8. Reklamaci vyřídí Provozovatel v zákonem stanovené lhůtě 30-ti dnů. Pokud není možné zboží, vzhledem k jeho unikátní povaze, opravit nebo vyměnit, vrátí Provozovatel Konečnou cenu na účet Kupujícího.

7.9. Provozovatel vyrozumí Kupujícího o tom, jakým způsobem vyřídil reklamaci na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

8. Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím - spotřebitelem

8.1. Kupující, který má postavení spotřebitele, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to do 14 dnů od doručení zboží. V takovém případě nese Kupující náklady na vrácení zboží.

8.2. V případě vracení zboží je Kupující povinen zabalit zboží tak, aby se nepoškodilo při přepravě, minimálně způsobem, jakým mu bylo doručeno (viz Návod na zabalení díla v Příloze č. 1 Obchodních podmínek). Provozovatel akceptuje pouze nepoškozené a kompletní dílo.

8.3. Kupující zašle řádně zabalené zboží na adresu Provozovatele: Praha 2 - Vinohrady, Sarajevská 1016/8, PSČ 120 00. K vrácenému zboží připojí kopii faktury. Vracené zboží není možné zaslat na dobírku. Kupní cena bude vrácena zpět na účet Kupujícího, a to do 14-ti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy.

8.4. Kupující, který není spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze ze zákonných důvodů.

9. Odstoupení od kupní smlouvy Provozovatelem

9.1. Provozovatel si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případech, kdy není možné objednané dílo dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě (vystavené dílo bylo prodáno Prodávajícím mimo online galerii).

9.2. Pokud Provozovatel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat Kupujícího e-mailem na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce. Dále je povinen vrátit Kupujícímu Konečnou cenu zboží, pokud již byla uhrazena, a to bez zbytečného odkladu.

9.3. V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo Obchodních podmínek Kupujícím si Provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. V takovém případě Kupujíc uhradí Provozovateli veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména náklady na zaslání zboží, pokud jej nepřevezme.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy, pokud nejsou na základě domluvy mezi smluvními stranami v kupní smlouvě, či jiném písemném ujednání modifikovány.

10.2. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

10.3. Znění Obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat, změněné Obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti Provozovatele a Kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění Obchodních podmínek nejsou změnou Obchodních podmínek dotčena.

10.4. V případě sporu mezi Kupujícím spotřebitelem a Provozovatelem může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým jeČeská obchodní inspekce a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/. 

10.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

10.6. Vztahy neupravené v těchto Obchodních podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 12/2000 Sb., autorský zákon ve znění pozdějších předpisů.

10.7. Ochrana osobních údaje Kupujícího je upravena v samostatném dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

10.8. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.9. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 20. 8. 2018.

Příloha č.1 - Návod na zabalení díla

1. Zkontrolujte neporušenost díla.

2. Minimálně dvakrát dokola zabalte dílo nejlépe do bublinkové fólie, dejte si záležet především v oblasti rohů.

3. Jedná-li se o ploché dílo - obraz, přiložte z obou stran obrazu karton.

4. Ujistěte se, že je balík dostatečně zpevněn tak, aby se při přepravě neohnul.

5. Celý balíček zafixujte lepící páskou.

6. Ujistěte se, že vše sedí dobře pohromadě - obsah zásilky musí být fixován proti pohybu uvnitř obalu.

7. Na přední i zadní stranu zásilky přilepte samolepku “křehké” nebo balík takto označte.

8. Předejte balíček kurýrovi.

9. V případě, že se jedná o atypicky tvarované dílo, které nelze zabalit výše uvedeným způsobem prosím, zvolte prosím co nejvhodnější způsob zabalení Uměleckého díla tak, aby nedošlo k poškození během jeho přepravy.

Děkujeme za spolupráci! Origoo